Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

การแยกขยะ

ประเทศญี่ปุ่นแยกขยะกันอย่างไร

วันที่: 
Monday, June 10, 2019

สุดยอดประเทศนวัตกรรมอย่าง "ญี่ปุ่น"
เขามีหลักการแยกขยะกันยังไง?
 
หากใครเคยได้ไปประเทศญี่ปุ่น คงจะได้เห็นได้ว่ามีถังขยะเต็มไปหมด ตามปกติขยะจะถูกจำแนกออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ
 
1. ขยะเผาไหม้ได้ (Combustible)
2. ขยะไม่เผาไหม้ (Incombustible)
3. ขยะที่มีขนาดใหญ่มาก (Oversized Garbage)
4. ขวดและกระป๋อง (Bottles and Cans)
 
นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทิ้งขยะอีกต่างๆ มากมาย เช่น แยกขยะโดยแบ่งประเภทให้ชัดเจน, ต้องทำให้น้ำมันแข็งตัวก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้ท่ออุดตัน, มีเวลาทิ้งขยะที่ชัดเจน หรือ การใช้หลัก 3R
 
Reduce - ลด
Reuse - ใช้ซ้ำ
Recycle - นำกลับมาใช้ใหม่
 
ซึ่งหากคุณทำผิดข้อกำหนดการทิ้งขยะเหล่านี้ คุณอาจถูกประเทศเพื่อนบ้านเรียกตำรวจมาจับเลยก็ได้ เพราะถือว่าได้ทำผิดกฎหมายครับ
 
#STKC
 
 
 

แหล่งที่มา: 
https://jpninfo.com/thai/2879
ภาพประกอบ: 

ลดของเสีย ลดโลกร้อน แยกขยะก่อนทิ้ง

วันที่: 
Tuesday, April 2, 2019

จุดมุ่งหมายในการแยกขยะการแยกขยะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขยะ ที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด คนไทยแยกขยะไม่ถูกวิธี ไร้ระบบเก็บขยะแบบคัดแยก เสี่ยงอันตรายสุขภาพการแยกขยะแบบถูกวิธี
GENERAL WASTE ขยะทั่วไป ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น พลาสติก หลอด ซองขนม จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 9%
COMPOSTABLE WASTE ขยะย่อยสลายได้ เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทานอาหารและการประกอบอาหาร จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 46%
RECYCLE WASTE ขยะรีไซเคิล ขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น ขวด แก้วพลาสติก เศษแก้ว ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 42%
HAZARDOUS WASTE ขยะมีพิษ ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 3%
การลดการใช้ หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกวิธีการลดและจัดการขยะก่อนนำไปทิ้ง การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำหรือนำมาใช้ทำ ประโยชน์อื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการผลิตสินค้า พยายามทำให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อยที่สุด
2. ขั้นตอนการนำของใช้มาใช้ซ้ำเป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะนำไปทิ้ง
2.1 การนำกลับมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวัสดุ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะและรวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่ หรือเรียกว่า รีไซเคิล
2.2 การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น กล่องโฟม การใช้จานหรือแก้วกระดาษ ยาฆ่าแมลงควรใช้สมุนไพรเป็นสารกำจัด
2.3 การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้วที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ได้
รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้
วัสดุที่สามารถรีไซเคิล แก้ว, ขวด, กระจกกระดาษพลาสติก โลหะ, เหล็ก, ทองแดง, อะลูมิเนียม ยางแอสฟัลต์
วัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิล ขยะเปียก, ซากอินทรียวัตถุผ้า ไม้ ยางรถยนต์สารกัมมันตรังสี

แหล่งที่มา: 
https://today.line.me/th/pc/article/การแยกขยะแบบถูกวิธี+รู้จักกับขยะประเภทต่างๆ+ให้มากขึ้น-y5MEPo, https://sites.google.com/site/karrisikheilrecycle/risikheil-khux
ภาพประกอบ: 

คัดแยกขยะเริ่มต้นที่ตัวเรา

วันที่: 
Monday, March 11, 2019

ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผย ในปี 2559 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากถึง 27.06 ล้านตัน เมื่อเทียบปริมาณขยะแล้วใน 1 วัน มีคนทิ้งขยะวันละ 1.14 กิโลกรัมต่อคน โดยนอกจากข้อมูลของปริมาณขยะที่พบแล้วยังมีเรื่องของการทิ้งขยะและกำจัดขยะได้ไม่ถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งกลิ่นรบกวนต่อพื้นที่อยู่อาศัยโดยรอบ

ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นจะพบปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทัน หรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยได้ในที่สุด

บทความนี้จะมาแนะนำเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเริ่มได้จากตัวคุณเอง เพื่อช่วยในการลดปัญหาขยะล้นเมืองและรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ผลกระทบจากมลพิษทางขยะ
1. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ ทําให้ คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม
2.น้ำเสีย เกิดจากการกองขยะบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะ จะเกิดน้ำเสียมีความ สกปรกมากไหลลงสู่แม่น้ำ
3. แหล่งพาหะนําโรค เกิดจากการกองขยะบนพื้น ทําให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและ แมลงวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นพาหะนําโรคติดต่อ ทําให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของ ประชาชน
4. เหตุรําคาญและความไม่น่าดู เกิดจากการเก็บขนขยะไม่หมด รวมทั้งการกองขยะบนพื้น ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นสุนทรียภาพ นอกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมข้างต้นแล้ว ขยะยังเป็นตัวการเป็นตัวการสําคัญสําหรับปัญหาการ จัดการขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องเพิ่มปริมาณบุคลากร อุปกรณ์การจัดการขยะรวมทั้ง การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ

แหล่งที่มา: 
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environmen%20gr.4/Mola4.html,http://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/waste-management/
ภาพประกอบ: 

การแยกขยะมีประโยชน์อย่างไร

วันที่: 
Wednesday, January 23, 2019

เคยสงสัยกันไหมครับ ว่าทำไมถังขยะต้องมีหลายสี แล้วทำไมต้องทิ้งขยะต่างประเภทกัน เราแยกขยะกันไปทำไมนะ? วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ
 
ในประเทศไทยมีการแยกขยะออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ
1. ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร ใบไม้ต่างๆ ที่ย่อยสลายได้
2. ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้แต่เปื้อนอาหาร เช่น โฟม ฟอล์ย ถุงพลาสติก
3. ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ
4. ขยะมีพิษ เช่น ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ต่างๆ
 
แล้วเราแยกไปทำไมกันล่ะ?
จริงๆ การแยกขยะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดอีกครับ
 
1. ช่วยลดปริมาณขยะลง เพราะเมื่อเราแยกขยะที่ยังนำไปใช้ต่อได้ เช่น ขยะรีไซเคิล ก็จะเหลือขยะจริงๆ ที่จะต้องนำไปกำจัด
2. เมื่อมีปริมาณขยะลดลง ก็จะลดงบประมาณเพื่อใช้ในการกำจัดขยะ
3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ด้วยการนำขยะรีไซเคิล กลับมาใช้อีกครั้ง
4. หากเราแยกขยะได้ถูกวิธี ก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองครับ
 
เห็นไหมครับ แค่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ แยกขยะทุกครั้งเวลาทิ้ง จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่น้อยเลยใช่ไหมละครับ ครั้งหน้าก่อนทิ้งขยะลองแยกขยะดูนะครับ
 
#STKC
 
 
 

แหล่งที่มา: 
http://www.psrecycle.com/index.php/about-garbage/reuse
ภาพประกอบ: 

วิธีทิ้งขยะอันตรายที่ถูกต้อง

วันที่: 
Tuesday, January 8, 2019

"ถังไหนก็ทิ้งๆ ไปเถอะ" เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม จะเกิดอะไรขึนถ้าทิ้งขยะอันตรายปนกับขยะธรรมดา?
 
ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุ/สารอันตราย ที่มีลักษณะเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน วิธีสังเกตขยะอันตรายอย่างง่ายคือ ดูฉลากที่ระบุประเภทบนตัววัตถุ
 
แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป?
 
หากมีการเผาขยะอันตรายในที่โล่ง จะทำให้สารพิษฟุ้งกระจายและปนเปื้อนสู่อากาศ และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ สุดท้ายคนที่ได้รับพิษก็คือตัวเรานั่นแหละครับ
 
เพราะฉะนั้นเวลาจะทิ้งอะไร ให้สังเกตฉลากให้ดีว่าเป็นขยะอันตรายหรือไม่ ถ้าใช่ ก็นำไปทิ้งให้ถูกถังนะครับ เพื่อโลกใบนี้ และตัวคุณเอง
 
#STKC
 
 
 

แหล่งที่มา: 
http://oknation.nationtv.tv/blog/akanek/2010/03/24/entry-2
ภาพประกอบ: 
Subscribe to RSS - การแยกขยะ