เทคโนโลยีทางการเกษตร

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีแบบผสมผสาน

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ข้าวขาวดอกมะลิ / สุรินทร์ / ข้าว / ปทุมธานี / ปุ๋ยชีวภาพ / ปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยเคมี / การเพิ่มผลผลิต

การพัฒนาโรงอบไอน้ำอย่างง่ายเพื่อการบ่มเพาะเห็ดเชิงอุตสาหกรรม

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
บุญชู ลีลาขจรจิต และ สำเภา ภัทรเกษวิทย์
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เห็ด / โรงอบไอน้ำ / การบ่มเพาะ

การปรับปรุงพันธุ์เนื้อและทดสอบลูกผสม (รุ่นที่ 1)

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะเขือเทศ / เชียงใหม่ / การปรับปรุงพันธ์เนื้อ / สถานีวิจัยดอยปุย

การผลิตแท่งเพาะชำจากกากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุนทร ดุริยะประพันธ์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เยื่อกระดาษ / แท่งเพาะชำ / กากตะกอน / บ่อบำบัดน้ำเสีย / น้ำเสีย / อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

A network-flow-based lower bound for the minimum weighted integer coloring problem

คำอธิบาย: 
ในแต่ละปีโรงไฟฟ้ามีเถ้าแกลบปริมาณมากจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแส ไฟฟ้า ซึ่งบางส่วนส่งออกขายให้โรงหล่อโลหะต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 132 ล้านบาท และยังมีเถ้าแกลบอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.ผกามาศ แซ่ว่อง,คุณอุมาพร สังข์วรรณะ,คุณเอกสิทธิ์ คณทา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ผลิตภัณฑ์,ของเสีย,การเกษตร,อุตสาหกรรม,วัสดุเพาะปลูก
วันที่เผยแพร่: 
2553-12-17
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Quality assurance system of longan, durian and lychee for export

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
Postharvest Technology Department
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
Quality assurance system / Longan / Durian / Lychee / Export / Ethrel treatment / Postharvest
ภาษา: 
0

A study on Talauma siamensis Dandy (Magnoliaceae) in Southeastern Thailand

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
Piya Chalermglin, Pongsak Polsena and Chaiwat Boonfak
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
Talauma siamensis / Magnoliaceae / South Thailand / Flowering / Fruit set / Insect pests / Plant propagation / Yi-hup-pli
ภาษา: 
0

Variations on computing reciprocals of power series

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สดศรี เนียมเปรม และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ลิ้นจี่ / การเก็บและรักษา / พันธุ์ค่อม / พันธุ์ฮงฮวย / เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ภาษา: 
0

Coverings that preserve sense of direction

คำอธิบาย: 
มลงวันผลไม้จัดเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของการเพาะปลูกไม้ผลในประเทศไทย แมลงวันผลไม้วางไข่ในผลไม้แล้วหนอนที่ฟักออกมากัดกินทำลายในผลไม้ทำให้ผลไม้ เน่าเสียหายและยังเป็นสาเหตุให้ประเทศต่างๆ กีดกันไม่ให้นำเข้าผลไม้จากประเทศที่มีการระบาดของแมลงชนิดนี้
เจ้าของข้อมูล: 
นายยุทธ์พงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
แมลงวันผลไม้,เกษตรกร,รังสี
วันที่เผยแพร่: 
2553-10-26
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

A Relative PCF-Definability Result for Strongly Stable Functionsand Some Corollaries

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
กระดังงา / เชียงใหม่ / การจำแนก / Germplasm / Kra-dangnga
ภาษา: 
0
Syndicate content