"คลังความรู้" (S&T Portal) STKC เสนอรูปแบบใหม่สำหรับเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยคนไทย จัดหมวดวิชาตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เลือกดูได้ตามความสนใจ และสืบค้นด้วยโปรแกรมง่ายๆ ท่านจะได้รับความรู้เรื่องเต็มจากหน้าเว็บที่คัดเลือกจากผลงานที่สร้างสรรค์ โดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ทุกหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การออกแบบและการผลิต

เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์

 

 

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์
วันที่เผยแพร่: 
4/3/2556
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของวัสดุสำหรับงานดินซีเมนต์

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
การวิเคราะห์ / วัสดุ / ดินซีเมนต์ / การทดสอบคุณสมบัติ

In-place sorting with fewer moves

คำอธิบาย: 
เนื่องจากความสามารถในการบ่งชนิดของกลิ่นในมนุษย์นั้นไม่คงที่และมีข้อจำกัด จากปัจจัยกระตุ้นภายนอก ทั้งความอ่อนล้าอารมณ์ สภาพอากาศหรืออุณหภูมิขึ้น เซนเชอร์อัจฉริยะอาศัยหลักการเดียวกับการรับรู้กลิ่นของมนุษย์ เรียกว่า "จมูกอิเล็ก--ทรอนิกส์ (Electronic Nose)" หรือ "ระบบตรวจวัดกลิ่นด้วยอาร์เรย์เซนเซอร์" จะช่วยลดข้อจำกัดของจำแนกกลิ่นของผู้เชี่ยวชาญที่อาศัยประสาทสัมผัส
เจ้าของข้อมูล: 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลจุลภาค (MEM) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
จมูก,อิเล็กทรอนิกส์,เซนเซอร์,กลิ่น
วันที่เผยแพร่: 
2554-03-09
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

The homogeneous set sandwich problem

คำอธิบาย: 
หลักในการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของประตูในการปิด-เปิดให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้ใช้ตามความสามารถของระบบจะทำได้
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ICA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อ, ประตูอัตโนมัติ
วันที่เผยแพร่: 
2554-02-06
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Efficient algorithms for the temporal precedence problem

คำอธิบาย: 
เสื้อเกราะนอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันกระสุนเพื่อรักษาชีวิตของทหารแล้ว ยังสามารถเป็นที่เก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ในการให้พลังงานขณะปฎิบัติการรบของทหารได้อีกด้วย
เจ้าของข้อมูล: 
Scientific American, December 2010
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เสื้อเกราะ,แบตเตอรี่,ทหาร,จีพีเอส
วันที่เผยแพร่: 
2554-02-04
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม

คำอธิบาย: 
หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวเป็นภาชนะสำคัญในขั้นตอนการปรุงก๋วยเตี๋ยว ในระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียส ได้มีการตรวจพบตะกั่วละลายออกมาในน้ำลวกเส้นและน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวในปริมาณที่ มีความเสี่ยงต่อการสะสมในร่างกายผู้บริโภค สาเหตุหลักมาจากการขึ้นรูปภาชนะปรุงหรือบรรจุอาหารจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ด้วยวิธีประสานรอยต่อด้วยโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก ตะกั่วที่พบในอาหารจึงมาจากการละลายของรอยประสานนี้
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ และคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,เหล็กกล้าไร้สนิม ,หม้อต้มก๋วยเตี๋ยว
วันที่เผยแพร่: 
2553-12-17
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง

คำอธิบาย: 
จากระบบการผลิต และเป็นกากปาล์มที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้ น้ำมันจากขั้นตอนการหีบ ถูกลำเลียงไปยังเครื่องกรองแบบสั่นเพื่อแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออก ซึ่งสิ่งเจือปนนี้ยังมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบปริมาณสูง
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย และคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
น้ำมันปาล์ม,ไอน้ำ,เครื่องจักร
วันที่เผยแพร่: 
2553-12-17
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Pancyclicity in switching classes

คำอธิบาย: 
เป็นเครื่องอัดแท่งชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาดกำลังการผลิตสูงสุดถึง 150-180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
เจ้าของข้อมูล: 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง,แก๊สซิฟิเคชั่น,เกษตร
วันที่เผยแพร่: 
2553-11-26
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Patchworks and metablocks enumeration

คำอธิบาย: 
ใช้สำหรับแยกเนื้อสำรองจากเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ำ 1 ชั่วโมง
เจ้าของข้อมูล: 
นายสาทิป รัตนภาสกร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
สำรอง,เมล็ด,ตะแกรง
วันที่เผยแพร่: 
2553-11-26
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

An efficient upper bound of the rotation distance of binary trees

คำอธิบาย: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายนวัตกรรมวัสดุได้วิจัยและพัฒนา เครื่องพ่นหมอกไฮเทคเป็นเครื่องสร้างหมอก
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
หมอก, เครื่องพ่น,น้ำ
วันที่เผยแพร่: 
2553-11-26
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ
Syndicate content