Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 5 August 2019

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับดำเนินการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อจาก สกสว. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 และ วช. กำหนดแจ้งผลการพิจารณาทุน คปก. รุ่นที่ 22 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2562 นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบริหารและงบประมาณการวิจัย โทร. 0 2 561 2445 ต่อ 423(คุณภรรทรทรฯ) , 424(คุณกนิษฐาฯ)

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/339-bn-rgj-phd
Hits 42 ครั้ง