Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วว. / กฟผ. ร่วมหารืองานวิจัยพัฒนาปีงบประมาณ 2562

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 6 February 2019

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2562 กับ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิริชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

050262 2 resize 050262 3 resize

ทั้งนี้ที่ผ่านมา วว.และ กฟผ. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ร่วมกันหลายภาคส่วน อาทิ การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การศึกษาแบบจำลองผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง การศึกษาความเหมาะสมสำหรับสมดุลอาชีพและสมดุลพลังงานในพื้นที่ 6 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสารคอมโพสิทโคแอกกูแลนด์จากเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นต้น

ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7875-2562
Hits 56 ครั้ง