Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เทคโนโลยีการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยทิ้งมาใช้ประโยชน์

วันที่เผยแพร่: 
Mon 15 May 2017
รายละเอียด: 

ในการประชุมครั้งล่าสุดของโครงการ SCOT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้มีการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของยุโรปในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทางโครงการดำเนินการในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124340-pdf.pdf