Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง


No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
581 การบริการเบ็ดเสร็จด้านการฝึกอบรม 22 Mar 2017 7
582 การบริการเบ็ดเสร็จด้านการทดสอบ สอบเทียบ One Stop Service for Testing and Calibration 22 Mar 2017 4
583 การบริการแบบครบวงจรของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 22 Mar 2017 2
584 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ความสำเร็จการดำเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 22 Mar 2017 9
585 การบริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 1
586 ข้อควรระวังในการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ ในผลิตภัณฑ์ 22 Mar 2017 1
587 บิสฟีนอล - เอ - ไดไกลซิดิลอีเทอร์ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร 22 Mar 2017 7
588 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 8
589 นักวิจัยโยงลูกปัดโบราณจากภาคใต้ของไทยกับแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน 21 Mar 2017 3
590 การศึกษาการใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอนเป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางพารายางธรรมชาติ 21 Mar 2017 2
591 การตรวจสอบองค์ประกอบของหญ้าแฝกด้วยแสงย่านอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
592 แสงซินโครตรอนช่วยในการวิจัย เพื่อใช้จุลินทรีย์ลดการสะสมแคดเมียมในข้าว 21 Mar 2017 1
593 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนโคนมโคลนนิ่งด้วยแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
594 การติดตามสภาวะหมอกควันในภาคเหนือ ด้วยแสงซินโครตรอน 21 Mar 2017 5
595 การติดตามสภาวะฝุ่นหมอกละอองควันภาคเหนือ โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 3
596 ทีมนักวิจัยสซ. ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพตัวอย่างทางชีวภาพครั้งแรก ของสถานีทดลองด้าน Photoemission Electron Microscopy (PEEM) 21 Mar 2017 4
597 เรดาร์ (RADAR) 21 Mar 2017 3
598 GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่ 21 Mar 2017 4
599 เรามาทำความรู้จักกับจุด Hotspot และ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ว่ามีพื้นที่ไหนและสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง 21 Mar 2017 4
600 SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่จินตนาการ เหนือความรู้ทั้งปวง 21 Mar 2017 5

Pages

-->


No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
581 การบริการเบ็ดเสร็จด้านการฝึกอบรม 22 Mar 2017 7
582 การบริการเบ็ดเสร็จด้านการทดสอบ สอบเทียบ One Stop Service for Testing and Calibration 22 Mar 2017 4
583 การบริการแบบครบวงจรของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 22 Mar 2017 2
584 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ความสำเร็จการดำเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 22 Mar 2017 9
585 การบริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 1
586 ข้อควรระวังในการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ ในผลิตภัณฑ์ 22 Mar 2017 1
587 บิสฟีนอล - เอ - ไดไกลซิดิลอีเทอร์ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร 22 Mar 2017 7
588 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 8
589 นักวิจัยโยงลูกปัดโบราณจากภาคใต้ของไทยกับแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน 21 Mar 2017 3
590 การศึกษาการใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอนเป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางพารายางธรรมชาติ 21 Mar 2017 2
591 การตรวจสอบองค์ประกอบของหญ้าแฝกด้วยแสงย่านอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
592 แสงซินโครตรอนช่วยในการวิจัย เพื่อใช้จุลินทรีย์ลดการสะสมแคดเมียมในข้าว 21 Mar 2017 1
593 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนโคนมโคลนนิ่งด้วยแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
594 การติดตามสภาวะหมอกควันในภาคเหนือ ด้วยแสงซินโครตรอน 21 Mar 2017 5
595 การติดตามสภาวะฝุ่นหมอกละอองควันภาคเหนือ โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 3
596 ทีมนักวิจัยสซ. ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพตัวอย่างทางชีวภาพครั้งแรก ของสถานีทดลองด้าน Photoemission Electron Microscopy (PEEM) 21 Mar 2017 4
597 เรดาร์ (RADAR) 21 Mar 2017 3
598 GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่ 21 Mar 2017 4
599 เรามาทำความรู้จักกับจุด Hotspot และ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ว่ามีพื้นที่ไหนและสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง 21 Mar 2017 4
600 SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่จินตนาการ เหนือความรู้ทั้งปวง 21 Mar 2017 5

Pages