Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

การเสวนาเรื่อง “เรียนรู้และรับมือกับ PM 2.5 ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 11 March 2019

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมถ่ายทอดสด และรับฟังการเสวนา ที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาเรื่อง “เรียนรู้และรับมือกับ PM 2.5 ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”

โดยงานเสวนาในครั้งนี้มี รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดาเนินรายการ พร้อมด้วยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ,รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.วรล อินทะสันตา ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง แนวทางเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและรับมือกับ PM 2.5 นําไปสู่การดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง เรื่อง มาตรการเศรษฐศาสตร์กับมลพิษฝุ่น โดยผลกระทบเชิงลบภายนอก ได้แก่ ผลกระทบระยะสั้น ทําให้เกิดการระคายเคือง ภูมิแพ้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และผลกระทบระยะยาว ทาให้เกิดโรคหลอดเลือด โรคปอด มะเร็ง ซึ่งปี 2016 ทาให้คนเสียชีวิตมากถึง 4.2 ล้านคน จึงส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ กระทบท่องเที่ยวลดลง โดยจะมีต้นทุนความเสียหายของมลพิษทางอากาศเกิดขึ้น ซึ่งผลประโยชน์จากการลดฝุ่น ได้แก่ ประหยัดต้นทุนผลกระทบสุขภาพกายและใจของพลเมืองที่ดีขึ้นและผลประโยชน์พลอยได้ต่อการลดโลกร้อน อีกทั้งยังกล่าวถึงการปรับตัว การบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ,การบังคับกากับดูแล แหล่งปล่อยมลพิษ ,การปรับและสร้างระบบขนส่งที่ปลอดฝุ่นและมาตรการด้านราคา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อานวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง กล่าวถึง นาโนเทคโนโลยีสาหรับการจัดการปัญหา PM 2.5 และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ วิธีการทดสอบและมาตรฐานของเทคโนโลยี รวมทั้งแผนการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/main/th/news/sort-by-strategic/strategic1/7961-pm
Hits 31 ครั้ง