การบ่มเพาะวัฒนธรรมความซื่อตรงของหน่วยงาน

หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

QR Code for https://www.stkc.go.th/ebook/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
Hits 106 ครั้ง