ติดต่อ

STKC

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKC

75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 333 3700 โทรสาร : 02 333 3833
E-mail : stkc@mhesi.go.th
Social Media