ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0