นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 124 เดือนกรกฎาคม 2566