MHESI IPTV

ปีงบประมาณ: 
2558

ระบบบริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ของช่อง MOST Channel ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Live Broadcasting และรายการย้อนหลัง พร้อมทั้งช่องรายการความรู้ของ STKC ในรูปแบบ VDO on Demand รวมถึงรายการถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆแบบ Live Broadcast Event