STKC Alchemy AR

  • STKC Alchemy AR
  • STKC Alchemy AR
  • STKC Alchemy AR
  • STKC Alchemy AR
ปีงบประมาณ: 
2562

STKC ได้พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และช่วยให้เข้าใจในสาระความรู้ได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเอาภาพเสมือน 3 มิติจำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและมีการประมวลผลโดยการทำให้วัตถุ 3 มิติ (ภาพเสมือน) ทับซ้อนเข้ากันกับภาพจริงเป็นภาพๆเดียว ซึ่งสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง เรื่อง ธาตุทางเคมี