STKC Mobile

STKC Mobile
  • STKC Mobile
  • STKC Mobile
  • STKC Mobile
  • STKC Mobile
  • STKC Mobile
  • STKC Mobile
ปีงบประมาณ: 
2560

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center, STKC) เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ที่มุ่งเน้นให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่กลุ่มผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ วีดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) เป็นต้น และมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนของประเทศ