STKC Science AR

STKC Science AR
  • STKC Science AR
  • STKC Science AR
  • STKC Science AR
  • STKC Science AR
  • STKC Science AR
  • STKC Science AR
  • STKC Science AR
ปีงบประมาณ: 
2561

STKC ได้พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และช่วยให้เข้าใจในสาระความรู้ได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเอาภาพเสมือน 3 มิติจำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและมีการประมวลผลโดยการทำให้วัตถุ 3 มิติ (ภาพเสมือน) ทับซ้อนเข้ากันกับภาพจริงเป็นภาพๆเดียว  ซึ่งสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง 

1. วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์  เรื่อง สำรวจอวกาศ (Space Exploration)

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง กำเนิดไฟฟ้า (Electricity Origin)

3. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สมองและการรับรู้ (Cognition and Brain)