กระทรวง อว. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 28 February 2024

ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กับ กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ ระบบ E-Workforce Ecosystem เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล

e training tpqi go th 780x780

โดยวัตถุประสงค์ ร่วมกันสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ และพัฒนาทักษะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสาน ระหว่างการเรียนทางไกลแบบออนไลน์และการจัดอบรม ณ ที่ทำการ เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่โดยนำระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเป็นทักษะส่วนตน รวมทั้งจัดให้มีระบบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในปีงบประมาณ 2556 – 2563 ในสาขารูปแบบ และระดับต่าง ๆ และระบบการสะสมผลการเรียนที่อาจนำไปสู่การศึกษาต่อ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนในแต่ละอาชีพ จึงได้มีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนต่าง ๆ ในสังกัด ให้ความอนุเคราะห์จัดการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการ ทั้งตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่ สามารถกระทำได้ และการฝึกอบรมทักษะตามโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและต่อเนื่อง เพื่อให้การรับรองและสะสมผลการศึกษา โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E–Training) ผ่านเว็บไซต์ http://e-training.tpqi.go.th โดยเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

URL: 
https://www.ops.go.th/th/content_page/item/9794-e-training-tpqi-go-th
แหล่งที่มา: 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม