ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 6 January 2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี และศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ในชื่องาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 25623”

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
1. บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนโยธี ถนนพระรามที่หก และบริเวณพิพิธภัณฑ์แร่-หิน และกรมทรัพยากรธรณี
วันที่ : 9-11 มกราคม 2563
2. อพวช. : คลองห้า ปทุมธานี
วันที่ : 11 มกราคม 2563

URL: 
http://www.nsm.or.th/event/important-events/scienceavenue.html