รมว.อว. นำ 180 หน่วยงาน อว. จัดกิจกรรมน้อมรำลึก “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 14 October 2021

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิดุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับ 180 หน่วยงานของ อว.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาอันล้นพ้นที่ทรงมีคุณูปการแก่ อว. ทั้งด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ชาว อว. ทั้งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ อว. กว่า 180 หน่วยงาน ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพร้อมจัดทำข้อความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการถ่ายทอดภาพการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในส่วนกลางจากระบบ Zoom ผ่าน Facebook Live หน้าเพจกระทรวง อว. ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำอาหารแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 999 ชุด มรภ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนทำความดี วิทยาลัยชุมชนชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสาแจกถุงยังชีพ และ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน เป็นต้น ขณะที่ ยังมีอีกหลายแห่งที่จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาจุดบริการฉีดวัคซีน ฯลฯ

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีคุณูปการต่อด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมากมาย ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องด้วยพระองค์เองมาตลอด 50 ปี (พ.ศ.2493-2542) พระราชทานทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” แก่นิสิตนักศึกษา และ ”ทุนอานันทมหิดล” ให้บัณฑิตไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์แผนใหม่ ทรงเป็นทั้ง “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” ด้วยทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยทรงค้นคว้าวิจัยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำไปสู่การพึ่งตนเองได้ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 3,000 โครงการ ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ด้วยทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน้ำชัยพัฒนา และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 และทรงเป็น “บิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ด้วยมีพระปรีชาสามารถในการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวจนให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวและว่า ขอเชิญชวนพสกนิกรไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันได้ทาง Facebook Live หน้า Facebook กระทรวง อว.หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง https://www.facebook.com/MHESIThailand/

 

URL: 
https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/4791-180-9.html