รมว.อว. หารือแนวทางในการขับเคลื่อน CREATIVE ECONOMY

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 9 October 2019

8 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)(CEA) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ lnnovated in Thailand และ Creative Thailand เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Econony) การสร้างบุคคลสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งแนวคิดในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องและถูกลดบทบาทลง เหลือเพียง TCDC หรือ Creative Econony Ageney ที่ยังมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าตามลำดับ ซึ่งการ Workshop ในวันนี้เป็นการหารือเพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อน Creative Thailand ให้เป็นรูปธรรม

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า รากฐานที่สำคัญของ BCG Model ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ประเทศไทยมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน อาทิ อาหาร เครื่องแต่งกาย ประติมากรรม การแสดง เทศกาล ประเพณี แต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะเพิ่มคุณค่าอันแปลงไปสู่มูลค่าเพิ่ม ได้ในอนาคต ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อน Creative Thailand คือ Creative people,Creative Districts,Creative lndustries ซึ่งถ้าเราร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งนี้จะทำให้สิ่งที่เรามีก้าวไปสู่ระดับโลกได้

เขียนข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ถ่ายภาพนิ่ง : นายสกล นุ่นงาม
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/527-0819622