รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท. รับตรงสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์และเภสัช

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 4 October 2019

กสพท. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. สำหรับ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์และเภสัช ของ 46 สถาบัน รวม 2,650 คน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต 10-31 ตุลาคม 62 นี้

3 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

ซึ่ง กสพท.จะเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. สำหรับผู้ที่จะสอบเข้าใน 4 สาขา สำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบวิชาเฉพาะของ กสพท. จะไม่สามารถเข้ากระบวนการ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกันในส่วนของ กสพท.ได้ จะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 62 นี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/

ถ่ายภาพ : อินทิรา บัวลอย
เขียนข่าว : ปิยาณี วิริยานนท์
เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/517-2019-10-03-08-20-53