วศ.อว. ขอแนะนำสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการและ SMES เพื่อบริหารจัดการกิจการในช่วงวิกฤต COVID-19

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 4 June 2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแต่ละระยะ เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยงานต่าง ๆ ได้เขียนคู่มือและคำแนะเกี่ยวการบริหารจัดการกิจการเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการและ SMEs นำไปใช้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รวบรวมคู่มือและคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก

โดยเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ http://lib1.dss.go.th/covid/index.php/entrepreneurs-sme ซึ่งประกอบด้วยคู่มือและคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่รวบรวมไว้ เช่น

- แนวทางการดำเนินการเรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ โดย กรมควบคุมโรค

- คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 สำหรับ SMEs โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- คู่มือจัดการ COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการ โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ภายในเว็บไซต์ยังได้รวบรวมคำแนะนำ/คู่มือ สำหรับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งคำแนะนำสำหรับการจัดการพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ไว้ให้เข้าถึงโดยง่ายผ่านช่องทางเดียวที่ http://lib1.dss.go.th/covid นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ งานวิจัย และฐานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ทันที

ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นแหล่งรวมคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่หลากหลาย ได้รับการตรวจสอบและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสารสนเทศเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2201 7250-55 หรือ 02 201 7000

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1645-smes-covid-19