อว. ผนึกกำลังสภาคณบดีวิศวะ ผลักดันวิศวกรรมศาสตร์ของไทยสู่ระดับโลก เพื่อตอบโจยท์ THAILAND 4.0

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 14 February 2020

13 กุมภาพันธ์ 2563 - ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นัดประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 50 แห่ง เพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อตอบโจยท์การพัฒนาประเทศ และแนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่มาตรฐานโลกด้วยการขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ Thailand Accreditation Body of Engineering Education (TABEE)

โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ โฆษกกระทรวง อว. ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ที่รับผิดชอบการปฏิรูปอุดมศึกษาแบบพลิกโฉมและการปลดล็อคมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสภาคณบดี เข้าร่วมหารือด้วยเป็นจำนวนกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ โฆษกกระทรวง อว. ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ที่รับผิดชอบการปฏิรูปอุดมศึกษาแบบพลิกโฉมและการปลดล็อคมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสภาคณบดี เข้าร่วมหารือด้วยเป็นจำนวนกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

อินทิรา บัวลอย : ถ่ายภาพ
ปิยาณี วิริยานนท์ : เขียนข่าว
ปราณี ชื่นอารมณ์ : เผยแพร่
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/984-thailand-4-0