เนคเทค-สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18”

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 5 March 2019

1 มีนาคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Go together เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

ภายในงานแถลงข่าวมีกิจกรรม เสวนาตัวอย่างความสำเร็จ “จากงานมหกรรม IT สู่ความสำเร็จ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนยุคใหม่ โดยบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จ ของรุ่นพี่คนเก่งทั้ง 3 โครงการ จากความสนใจและโอกาสเล็กๆในวันนั้น สู่หนทางความสำเร็จในอาชีพที่ไม่ธรรมดาในวันนี้ และพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้แก่

1. คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท AIYA
คุณอัจฉริยะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NSC 2004) ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง AIYA สตาร์ทอัพน้องใหม่ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์
2. ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.รณพีร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2008 หรือYSC.CS & YSC.EN 2008 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือที่รู้จักโดยทั่วไปในนามของ Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก้าวสู่เวทีการแข่งขันทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ช่วงที่ได้พัฒนาต่อยอดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) เป็นแรงผลักดันให้เขาพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์แบบก้าวกระโดด
3. คุณภูมินทร์ ประกอบแสง อาจารย์แผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
คุณภูมินทร์ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทนิสิต นักศึกษา การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (YECC 2015) ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (IT 2015) ผลงาน “ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน” ปัจจุบัน เป็นครูแผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยแรงบันดาลใจเริ่มจากเป็นพี่ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์หรือ e-Camp สู่แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ YECC มองปัญหารอบตัวจากเรื่องใกล้ตัวนำไปสู่การทดลองแก้ไข แก้ปัญหาและสร้างโอกาสต่อยอดผลงานได้
Thailand IT contest festival 2019
คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์, ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ และ คุณภูมินทร์ ประกอบแสง
ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานด้าน วทน.เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลระดับฐานรากของประเทศ และเติบโตเป็นอนาคตที่สำคัญเพื่อนำพาประเทศก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นภารกิจหลักของ สวทช.

Thailand IT contest festival 2019
ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค-สวทช.
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มอบหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้ดำเนินการจัดงาน “ มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษ และมีความสนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มาผ่านเวทีการประกวดแข่งขัน ได้รับข้อเสนอแนะ ความเห็นจากกรรมการ ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้กับประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของ สวทช. ที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน กลไกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนอีกด้วย”

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ปีนี้ มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วม 1,760 โครงงานจาก 201 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม 135 โครงงานจาก 52 โรงเรียน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ปีนี้ มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วม 1,528 โครงงานจาก 203 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม 56 โครงงานจาก 39 โรงเรียน
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ปีนี้ มีนิสิต นักศึกษาส่งโครงการ มา 29 โครงงาน ผ่านการพิจารณาเข้ารอบสองมา 15 โครงการจาก 7 สถาบันการศึกษา และประเภทนักเรียน มี 18 ทีม โดยกิจกรรมเพิ่มเติมในปีนี้ คือการจัดให้มีการแข่งรถ ผ่าน KidBright โดยให้เยาวชนใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ในการเขียน Coding สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ และสร้างสรรค์ผลงานรถมาแข่งขันในสนามจำลอง
โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานต่อยอดของเยาวชนรวม 14 โครงงาน โดยกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์ประสานงานระดับภูมิภาคในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเนคเทค องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Intel Foundation บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด UNICEF Thailand ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในครั้งนี้
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานของเยาวชน ในเวที “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Go together เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/it2019

URL: 
https://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7951-the-eighteenth-thailand-it-contest-festival-it-2019