เนคเทค-สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival : IT 2019)”

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 19 March 2019

วันที่ (15 มีนาคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival : IT 2019)” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

รศ.นพ.สรนิตฯ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการผลิตและส่งเสริมกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปประธรรม นับเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

“ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผมพร้อมผลักดันและให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ในการสร้างเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมกันนี้ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบนี้ ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญ และสำหรับเยาวชนที่ชนะเลิศได้รับรางวัลขอให้ตั้งใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อนำผลงานไปประกวดให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทย สำหรับเยาวชนที่ไม่ได้รับรางวัลขอให้สร้างสรรค์ผลงานต่อไป อย่าลืมว่าการประกวดแข่งขันวันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต เพราะยังมีเวทีที่สามารถจะนำผลงานไปต่อยอดได้อีกมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดเหนือคำว่าชนะเลิศนั้น เยาวชนทั้งหลายต้องแข่งกับตัวเอง พัฒนาตัวเองให้มีความสามารถยิ่งๆขึ้นไป และหวังว่า กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้รู้จักคิด ปรับปรุง และสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมต่อไป”

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 หรืองานมหกรรมไอที 2019 ภายใต้แนวคิด "Go Together : เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ที่ได้ดำเนินการมาถึงวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยว่ามีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลระดับฐานรากของประเทศ จะเห็นได้ว่าเยาวชนได้เกิดการพัฒนาตัวเองและพัฒนาผลงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักคิด นวัตกร และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์ Go Together : เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ "วิทย์สร้างคน" อย่างแท้จริง

การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในประเภทย่อยๆ จำนวน 23 ประเภท เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8 รางวัล รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 81 รางวัล มีผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 3,933 ผลงาน คิดเป็นผู้ร่วมโครงการกว่า 7,500 คน และมีผลงานที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ จำนวน 224 ผลงาน คิดเป็นจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 573 คน จากสถาบันการศึกษากว่า 120 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) คณะกรรมการได้คัดเลือกเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย จำนวน 135 โครงการ การตัดสินแยกเป็น 12 ประเภท ชิงถ้วยพระราชทานฯ รวม 63 รางวัล
- การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 71 หรือ Intel ISEF 2019 ณ เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 56 โครงการ
- การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019) เป็นการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จาก 13 ค่ายทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน และในปีนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เช่นทุกปีแล้ว ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ การจัดให้มีการแข่งขันผ่าน KidBright โดยให้เยาวชนใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ในการเขียน Coding สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะและสร้างสรรค์ผลงานรถมาแข่งขันในสนามจำลอง ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศมีนิสิต นักศึกษา ส่งโครงการร่วมการแข่งขัน 29 โครงการ ผ่านการพิจารณาเข้ารอบสองมา 15 โครงการจาก 7 สถาบันการศึกษา และประเภทนักเรียน จำนวน 18 ทีม โดยมีรางวัลที่ 1,2,3 รางวัลชมเชยและรางวัล KidBright Tuk Tuk อันดับ 1,2 และรางวัลขวัญใจกรรมการ รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาแนวคิดจากผลงาน จากการประกวดไปสู่ผู้ใช้จริง ในส่วนนิทรรศการได้นำผลงานจากโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานที่เกิดจากงานมหกรรมไอที โดยเนคเทคร่วมกับพันธมิตร ให้การสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และผลงานมีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทยต่อไป

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/8006-the-eighteenth-thailand-it-contest-festival-it-2019