เนคเทค/ สวทช. ส่งผลงาน Traffy Fondue คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 7 October 2021

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจบนเส้นทางความสำเร็จของผลงาน “Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง” สามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564

5 ตุลาคม 2564 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบเสมือน (Virtual Event) ซึ่งในปีนี้ ผลงาน “Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง” ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) เนคเทค/ สวทช. นำโดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัย ITS ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ได้จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมโดดเด่น และเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 4.ด้านสื่อและการสื่อสาร และ 5.ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ การบริการใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่มีคุณค่าเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผลงาน Traffy Fondue : แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่มีแอปพลิเคชั่นสำหรับการแจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะจากผู้แจ้งในพื้นที่ ที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบบสนับสนุนที่ช่วยบริหารจัดการ ติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า, สาธารณภัย, สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ฯลฯ หน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถรายงานข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เช่น ผ่าน Line Application จึงถือเป็นช่องทางใหม่ ในการรับแจ้งปัญหาเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย, หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำ Traffy Fondue ไปใช้เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจ้งเหตุพบผู้เสี่ยงติดเชื้อเข้าพื้นที่ และการขอความช่วยเหลือต่าง ๆ อีกด้วย

 

URL: 
https://www.nstda.or.th/home/news_post/traffy-fondue/