โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 12 February 2020

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563
หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน” (Healthy Plants for a Sustainable Earth)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนกับการเรียนรู้เรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม
จึงจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศขึ้น ภายใต้ หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน”
(Healthy Plants for a Sustainable Earth) โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาที่ตนเองสนใจในท้องถิ่น
ของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของเยาวชนเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนออกไปเรียนรู้ธรรมชาติ
รอบตัวในท้องถิ่นของตน และเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตสื่อ และถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในธรรมชาติ
ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน สามารถวิเคราะห์และกลั่นกรององค์ความรู้รอบตัวได้
รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดย 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เป้าหมาย
• โครงงานจากเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 โครงงาน จำนวนเยาวชน โครงงานละไม่เกิน 2 คน
• อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 40 คน จำนวนอาจารย์ โครงงานละไม่เกิน 1 คน

;วิธีการเข้าร่วมโครงการ
รอบคัดเลือก
• กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมประกวด ผ่าน google form http://bit.ly/2TaWRRm
• ส่งคลิป VDO นำเสนอแนวคิดหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ภายใต้ หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน”
(Healthy Plants for a Sustainable Earth) ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่านทาง nsmthailandproject@gmail.com ภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2563
• กรรมการคัดเลือก รวม 40 ทีม และประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านทาง www.nsm.or.th

รอบชิงชนะเลิศ
• โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งเชิญเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพื่อนำเสนอโครงงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 (รวม 4 วัน 3 คืน)

รายละเอียดโครงการ Click >> http://www.nsm.or.th/images/NaturalProject/naturalproject2020_edit.pdf

URL: 
nsm.or.th/event/competition/naturalscienceproject.html