STKC คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ปี 2566 พร้อมผลักดันเป็นต้นแบบการพัฒนาการบริการ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 7 September 2023

               เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนางสาวจันทนา วงศ์เยาฟ้า ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีรับมอบเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

               ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ  ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “โมไบล์แอปพลิเคชันเพื่อการบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)  Game Based Learning และ Gamification ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางเลือกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประชาชนสามารถใช้บริการด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา (Learning Anywhere Anytime for Everyone)  และสามารถใช้งานแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Apple Store และ Google Play Store ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชัน ทั้งสิ้น 6 แอปพลิเคชัน ดังนี้

เทคโนโลยีการนำเสนอวัตถุเสมือน (Augmented Reality : AR) 

รูปไอคอน รูปไอคอน รูปไอคอน 

แอปพลิเคชันที่นำเสนอเนื้อหา สาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอวัตถุเสมือน (Augmented Reality : AR) เพื่อสร้างแบบจำลององค์ความรู้ที่ซับซ้อน เข้าใจยาก ให้ออกมาเป็นโมเดลที่เป็นรูปธรรม และทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ที่มาพร้อมกับเกมที่สร้างความสนุกและเสริมสร้างความรู้มากยิ่งขึ้น  ประกอบไปด้วยสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เคมี และดาราศาสตร์  ประกอบไปด้วย 4 แอปพลิเคชัน ได้แก่ 1) STKC Science AR 2) STKC Bio AR 3) STKC Alchemy AR และ 4) STKC Universe AR 

เทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual Reality : VR)  

รูปไอคอน
แอปพลิเคชันที่นำเสนอเนื้อหา สาระความรู้ในรูปแบบสภาพแวดล้อมจำลองเสมือนจริง VR เพลิดเพลินไปกับการสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล สนุกสนานกับกิจกรรมถ่ายภาพ และเรื่องราวต่างๆของสัตว์น้ำในทะเลไทยผ่าน STKC Thai-Sea Discovery VR

เทคโนโลยี Gamification

รูปไอคอน

แอปพลิเคชันที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร บทความ สื่อเรียนรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค และเกมที่เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน STKC Mobile

ข้อมูลสถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งสิ้น 27,476 ครั้ง เผยแพร่สื่อประกอบการใช้งานโมไบล์แอปพลิเคชันทั้งสิ้น 28,670 ชุด ใน 73 จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566) 

ซึ่งผลงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน ในการเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเรียนตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ แบบออนไลน์ที่สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชน และประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามพฤติกรรมของประชาชนในยุคดิจิทัล และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและตลอดเวลา