Mobile Application ของ STKC

STKC ได้เริ่มเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบของ Mobile Application ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและทั่วถึง รองรับการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

...
STKC MOBILE

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center, STKC) เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ที่มุ่งเน้นให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่กลุ่มผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ วีดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) เป็นต้น และมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนของประเทศ androidandroid

...
MHESI IPTV

ระบบบริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Live Broadcasting และรายการย้อนหลัง พร้อมทั้งช่องรายการความรู้ของ STKC ในรูปแบบ VDO on Demand รวมถึงรายการถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆแบบ Live Broadcast Event

...
MHESI IPTV

ระบบ IPTV (Internet Protocol TV) ที่มีการนำเสนอข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ผ่านสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับความนิยมและมีการผลิตอย่างแพร่หลาย อีกทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการผลิตสื่อวีดิทัศน์รายการความรู้ด้าน วทน. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองความรู้ด้าน วทน. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Live และสามารถชมรายการความรู้แบบย้อนหลังได้ รายการความรู้ของ STKC ที่จัดทำในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (VDO on Demand) รวมถึงรายการถ่ายทอดสดจากล้องวีดิโอแบบ Real-time ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการโดยเลือกชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านอุปกรณ์โมบายได้ตามความต้องการ

องค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สื่อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ

...
เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

นำเสนอบทเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วนท.) ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ผ่าน http://elearning.stkc.go.th และการเรียนแบบออฟไลน์ ที่เป็นบทเรียนเสริมการศึกษาเรียนรู้และเสริมการประกอบอาชีพ

...
ห้องสมุดเสมือน (E-Library)V

บริการทันสมัย และรวดเร็วสำหรับทุกท่าน ทุกที่ ผ่านดครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสืบค้นและเปิดอ่านสาระความรู้จากห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://vlib.stkc.go.th)

พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)

งานแสดงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์เสมือน

...
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

"ความหลากหลายทางชีวิภาพ กำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของชีวิตบนพื้นพิภพ อาณาจักรแบคทีเรีย โปรติสตา เห็ดรา พืช สัตว์ การจัดแสดงแมลงไทยๆ อัญมณีหนึ่งเดียวแห่งท้องทะเลไทย โดยมีภาพวีดิทัศน์และเสียงประกอบอันน่าตื่นเต้น"

จ.ปทุมธานี

...
พิพิธภัณฑ์บัว

"พบกับความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบัว โดยสามารถสืบค้นหาชนิดของบัว ชื่อวิทยาศาสตร์ ลัษณะทางพฤกษศาสตร์ ศาสตร์แห่งบัว พร้อมทั้งชื่นชม ความสวยงามและสีสันของดอกบัว"

จ.ปทุมธานี

...
พิพิธภัณฑ์สิรินธร

"คุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับห้องความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับไดโนเสาร์ รอบรู้เรื่องธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว"

จ.ปทุมธานี

...
พิพิธภัณฑ์นกในป่าสะแกราช

"คุณสามารถศึกษา สืบค้นหาข้อมูลของนกชนิดต่างๆ กว่า 300 ชนิดที่อยู่ในป่าสะแกราช โดยมีรูปวาดสีสันสวยงามของนก ข้อมูลลักษณะของนก ถิ่นที่อยู่ ที่อาศัย รูปภาพวีดิทัศน์และเสียงจริงของนกกว่า 30 ชนิด"

จ.นครราชสีมา

...
Online Activity on Social Media

STKC ได้เริ่มเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย