การศึกษาการตอบสนองของแมลงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะสั้น

วันที่เผยแพร่: 
Mon 15 May 2017

การศึกษาการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดแล้ว แต่ทว่ายังไม่มีการวิจัยถึงพฤติกรรมตอบสนองของแมลงมากนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจึงอยากเติมเต็มช่องว่างนี้โดยศึกษาพฤติกรรมตอบสนองของแมลงโดยเฉพาะ

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124340-pdf.pdf

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
Hits 359 ครั้ง