ทำไมถึงเรียกว่าแก้วสูญญากาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tue 14 December 2021

  แก้วสูญญากาศ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นแก้วสแตนเลสแบบสองชั้น หรือที่เรียกว่า Double Wall ซึ่งใช้วิธีทำให้
ช่องว่างระหว่างวัสดุ 2 ชั้นนี้กลายเป็นสูญญากาศ เนื่องจากสูญญากาศ ไม่มีความสามารถในการนำหรือพาความร้อน
และยังทำหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนกันความร้อน จึงทำให้การถ่ายเทพลังงานความร้อนช้าลง และรักษาอุณหภูมิที่ต้อง
การไว้ได้ยาวนานมากขึ้น
   ในกระบอกน้ำสุญญากาศนั้นจะเกิดการถ่ายโอนความร้อน (heat transfer)  ซึ่งการถ่ายโอนความร้อน หมายถึง 
การส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการนำความร้อน (heat conduction) การพาความร้อน (heat
convection) และการแผ่รังสีความร้อน (radiation) การนำความร้อนเช่นการเอามือของเราไปสัมผัสกับแท่งโลหะร้อน 
การเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อนจะเคลื่อนที่จากที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ซึ่งก็คือจากแท่งโลหะ
ร้อนมายังมือของเรานั่นเองการนำความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุมาสัมผัสกันโดยตรง ส่วนการพาความร้อนเป็นการถ่าย
โอนความร้อนผ่านของไหล โดยโมเลกุลของของไหลเมื่อรับความร้อนจะขยายตัวและเคลื่อนที่สูงขึ้นเนื่องจากแรงลอ
ตัวพร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย เช่นลมบกลมทะเลและกระแสน้ำเป็นต้น ส่วนการแผ่รังสีความร้อน เป็นพลังงานที่แผ่
จากต้นกำเนิดรังสีผ่านอากาศหรือสสาร ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางเช่นอากาศ ความร้อน
จากดวงอาทิตย์มายังผิวของเราหรือความร้อนจากหลอดไฟแบบเก่าคือหลอดไส้ร้อนแบบธรรมดา ล้วนเป็นการแผ่รังสี
ความร้อน

แหล่งที่มา
https://www.scimath.org/article-chemistry/item/11336-2020-03-06-07-52-52

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
Hits 1,717 ครั้ง