ศัพท์วิทย์น่ารู้

วันที่เผยแพร่: 
Wed 31 May 2017

ศัพท์วิทย์น่ารู้ประจำฉบับที่ 203 ขอน้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายโดยสังเขป รวมทั้งคำว่า สิทธิบัตร ที่บางคนอาจยังไม่คุ้นเคยนัก นอกจากนั้นยังมีศัพท์ที่ทุกคนได้ยินกันมากจากสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน และถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนั่นคือ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

ที่มา วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2560
http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2560_65_203_p34-35.pdf

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
Hits 786 ครั้ง