10 ศูนย์กลางเทคโนโลยีของยุโรป ประจำปี ค.ศ. 2016

วันที่เผยแพร่: 
Mon 15 May 2017

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2016 องค์กร Science Business ได้จัดทำรายงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์กลางเทคโนโลยี 10 แห่งของยุโรปที่มีผลต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการสร้างงาน ซึ่ง 10 เมืองที่ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของยุโรป มีดังนี้

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124340-pdf.pdf

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/10-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A8-2016
Hits 502 ครั้ง