12 มิถุนายน "วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก"

วันที่เผยแพร่: 
Tue 11 June 2024

 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization หรือ ILO) กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี  เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 หรือปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนขึ้นของแรงงานเด็ก และช่วยกันยุติการกระทำเหล่านี้ โดยความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐบาล ลูกจ้าง องค์กรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกที่จะร่วมหารือถึงการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้และทำให้แรงงานเด็กลดจำนวนลง

จากที่ได้ร่วมประชุมข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกดำเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปอย่างเร่งด่วน จนถึงขณะนี้มีประเทศสมาชิกร่วมลงนามแล้วจำนวน 178 ประเทศ สำหรับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 และในทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เช่น การเสวนา การแสดงคอนเสิร์ต การเดินพาเหรด การแข่งขัน และการแสดงของนักเรียน

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 182 นี้เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2557” แผนงานระดับชาตินี้ครอบคลุมกลยุทธ์ในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กทุกคนในประเทศไทย ที่มีความเสี่ยงในการตกเข้าไปในรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก

ทั้งนี้ ในส่วนของภาคแรงงานไทยถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาแรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาประเมินความพยายามและผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของ 132 ประเทศทั่วโลก ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสำเร็จมาก (Significant Advancement) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด 2 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2560

 แหล่งที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Hits 25 ครั้ง
หมวดหมู่ OECD: