วันครูโลก

วันที่: 
05 October

5 ตุลาคม วันครูโลก (World Teacher’s Day) ร่วมเชิดชูครู บุคคลสำคัญผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวหน้า

ไม่เพียงแต่ประชาชนคนไทยที่นับถือบูชาครูบาอาจารย์ และมีการกำหนดวันเพื่อระลึกถึงคุณค่าของครูใน วันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี แต่ประชาคมโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยเช่นกัน โดย องค์การยูเนสโก ได้มีการกำหนดให้ วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับ วันครูโลก (World Teacher’s Day) เพื่อเชิดชูคุณครู บุคคลสำคัญต่อการสร้างชีวิตและสังคม

วันครูโลก (World Teachers' Day) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ในการประชุมสัมมนาทางการศึกษานานาชาติ โดยองค์การยูเนสโก ได้จัดงาน วันครูโลก ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพื่อประกาศยกย่องครูให้เป็นบุคคลสำคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อให้ครูทั่วโลกได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือมนุษย์

สำหรับ วันครูโลก ในประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยและคุรุสภา ได้ร่วมกับองค์กรการศึกษาต่าง ๆ จัดงาน "วันครูโลก" ขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาระดับโลกมาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจัดงานจึงมีมติให้จัดงาน วันครูโลก ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรม วันครูโลก ในประเทศไทย พบว่าในปีที่ผ่าน ๆ มามักจะมีการจัดประชุมทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครูโลก รวมถึงในปี พ.ศ. 2553 ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ การศึกษาเพื่อโลกอาชีพ : Education for ของครูและนักศึกษา พร้อมมีการประกาศนโยบายรัฐในการมุ่งปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการพัฒนาครู เช่นเดียวกับการจัดประชุมทางการศึกษาในปีต่อ ๆ มา เพื่อมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา พัฒนาสวัสดิภาพของครู และนอกจากการจัดประชุมแล้วยังมีกิจกรรมแสดงผลงานครูจากโรงเรียนต่าง ๆ อีกด้วย

หมวดหมู่: