วันหัวใจโลก (World Heart Day)

วันที่: 
29 September

29 กันยายน "วันหัวใจโลก"
หรือ World Heart Day
สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาให้เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี ค.ศ. 2000 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลรักษา "หัวใจของตัวเอง" เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นปัญหาสุขภาพที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้ว เป็นอันดับต้น ๆ วันหัวใจโลกตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ โดยพบว่าประชากรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอันดับ 1 มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด และพันธุกรรม จะเห็นได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกคนดูแลหัวใจตนเองให้แข็งแรง

หมวดหมู่: