วันแปลภาษานานาชาติ (International Translation Day)

วันที่: 
30 September

วันแปลภาษานานาชาติ ถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงนักบุญเจอโรม (St. Jerome) ผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูเป็นภาษาละติน ซึ่งคัมภีร์ไบเบิลฉบับของนักบุญเจอโรม หรือที่เรียกว่า “Vulgate” ยังเป็นคัมภีร์ฉบับสำคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย

สหพันธ์นักแปลนานาชาติ หรือ FIT (the International Federation of Translators) จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 30 กันยายน ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของนักบุญเจอโรม เป็น วันแปลภาษานานาชาติ
ในปี 2560 ถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของนักแปลมืออาชีพและล่ามทุกคนทั่วโลก เนื่องจากในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 71 มีมติเป็นเอกฉันท์ในการให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา นักแปลมืออาชีพ รวมถึงล่าม ในการเป็นผู้ส่งเสริมความร่วมมือ ส่งเสริมสันติภาพ เสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประชุมจึงประกาศให้วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นวันแปลภาษานานาชาติ ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ พร้อมกับให้มีการเฉลิมฉลองในหมู่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ทั่วโลกมีภาษาที่ใช้กันทั้งหมดเท่าไร
ปัจจุบัน บนโลกเรานั้นมีประเทศอยู่ทั้งหมด 195 ประเทศ มีประชากรราว 7.6 พันล้านคน มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั้งหมด 7,097 ภาษา และเกือบ 2 ใน 3 ของภาษาที่ใช้กันทั่วโลกนั้นมาจากทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียทวีปเอเชียมีจำนวนภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก คือ 2,300 ภาษา รองลงมาคือทวีปแอฟริกา 2,143 ภาษา ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก 1,306 ภาษา ทวีปอเมริกา 1,060 ภาษา และทวีปยุโรป 288 ภาษา

ภาษาอะไรที่คนใช้มากที่สุด
ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีภาษาใช้มากที่สุด และประเทศจีนก็เป็นประเทศที่มีคนใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแรกมากที่สุดในโลก คือเกือบ 1.3 พันล้านคน รองลงมาคือภาษาสเปน 442 ล้านคน ภาษาอังกฤษ 378 ล้านคน ภาษาอารบิก 315 ล้านคน และภาษาฮินดี 260 ล้านคนส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางสำหรับสื่อสารระหว่างประเทศหรือระหว่างกัน ทั้งในด้านการค้าขาย แลกเปลี่ยนความรู้ และนโยบายต่างประเทศ มีอยู่ 6 ภาษาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาอารบิก และภาษาจีน

แม้ว่า คนแต่ละประเทศจะมีภาษาแม่กันอยู่คนละหนึ่งภาษาแล้ว แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่การเชื่อมต่อโลกทั้งใบได้ด้วยแค่ปลายนิ้ว มีการค้าขายระหว่างประเทศจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง การรู้เพียงแค่ภาษาเดียวคงไม่พอ ฉะนั้น ภาษาที่สองนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตยุคปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูล

http://www.fit-ift.org/international-translation-day/
https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages

หมวดหมู่: