นิวเคลียร์กับประโยชน์ด้านเกษตร

ปีงบประมาณ: 
2560
ชุดความรู้: 

การใช้รังสี ในการปรังปรุงพันธุ์พืช คือการชักนำเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืช รังสีที่นิยมใช้ รังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ รังสีนิวตรอน ให้เมล็ดพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น