เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย

ปีงบประมาณ: 
2560
ชุดความรู้: 

การนำนิวเคลียร์ในทางสันติ ไทยได้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2497-2498 ในยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม นำไปสู่ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เครื่องแรกของไทย