นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 126 เดือนกันยายน 2566