Alzheimer Disease

ปีงบประมาณ: 
2558

ร่วมผจญภัยไปในเกาะร้างที่น่าตื่นเต้นเพื่อเรียนรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ที่พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีป้องกันและอาการเตือน ค่อยๆปลดล็อกทีละด่านและเล่นเกมที่ซ่อนอยู่ภายใน แต่ละเกาะเมื่อเล่นผ่านเงื่อนไขก็จะได้รับตรา สัญลักษณ์พิเศษภายในแอพด้วย