STKC Thai Sea Discovery

STKC Thai Sea Discovery
  • STKC Thai Sea Discovery
  • STKC Thai Sea Discovery
  • STKC Thai Sea Discovery
  • STKC Thai Sea Discovery
ปีงบประมาณ: 
2561

STKC ได้พัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง “Thai Sea Discovery” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์น้ำในท้องทะเลไทย โดยอาศัยเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality จำลองโลกเสมือนขึ้นมา และสามารถรับชมได้จากอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Gear VR , Google Cardboard เพื่อให้สาระความรู้มีความน่าสนใจและช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจองค์ความรู้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น