สป.อว. คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดละเมิด ระดับดีเด่น งานพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 28 February 2024

              เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางวิรัชนี แข็งแรง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดละเมิด ระดับดีเด่น ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) เป็นประธานในพิธี ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ ณ ห้องบอลรูม 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

IMG 74

URL: 
https://www.ops.go.th/th/psdd-news/news-padd/item/9795-9-2565
แหล่งที่มา: 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม