เจาะลึก DNA สอวช. “NXPO Core Values”

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 14 June 2021

บุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย สอวช. ในฐานะหน่วยงานที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานการพัฒนาเพื่ออนาคต สร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนไทยมีความอยู่ดีมีสุข และเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างและบ่มเพาะ DNA ของบุคลากร สอวช. ทุกคน ซึ่งเราเรียกว่า “NXPO Core Values” มาทำความรู้จัก สอวช. ให้มากยิ่งขึ้นผ่าน DNA ของพวกเรา ที่ประกอบด้วย

Nation’s Benefits FirstEnsure that the Nation’s benefits are the first priority of everyone at NXPO เราคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ มาเป็นอันดับ 1 ในใจของคน สอวช.

Xystem approach with evidence Gain insight through evidence, systems thinking and data analytics for effective management and policy formulation เราให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจในเรื่องที่จะทำอย่างลึกซึ้ง และเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้แผน นโยบาย และผลลัพธ์จากการทำงานตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

Partnership with stakeholdersEngage stakeholders as partners in co-creating social and economic values and delivering mutual benefitsเราให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้ร่วมงานทุกคน ทั้งในและนอกองค์กร

Open-Minded Agile LearnerBe agile and open-minded, to leverage changing environmentsเราเปิดใจที่จะเรียนรู้ พร้อมปรับเปลี่ยน อย่างว่องไว และทันต่อเหตุการณ์

“NXPO Core Values” ข้างต้นนี้ จะนำบุคลากร สอวช. ทุกคนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตประเทศไทย และสร้างโอกาสด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ตัว “x” ในหัวข้อ Xystem approach with evidence สื่อความหมายถึง ทุกสิ่ง คือ การอุดมศึกษา ,วิทยาศาสตร์ , วิจัย, นวัตกรรม และใช้พ้องเสียงกับคำว่า System

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/index.php/news/3799-dna-nxpo-core-values.html