เชื้อเพลิงไฮโดรเจนชีวภาพจากแสงอาทิตย์

วันที่เผยแพร่: 
Fri 19 May 2017

โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้ค้นพบระบบการสังเคราะห์แสงเทียมที่ดีกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า เพื่อใช้ในการดักจับและกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีและใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป ซึ่งถือเป็นรูปแบบของพลังงานที่ยั่งยืนของพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคต

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124340-pdf.pdf

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
Hits 459 ครั้ง